Contributie

Alle contributie bedragen hierboven zullen door NIKKI geïnd worden, behalve de contributies van de Old Stars en de Donateurs. Deze zullen via de oude vertrouwde weg hun contributie betalen aan het begin van het seizoen. Hiervoor zal vanuit Internos contact opgenomen worden.

Voor wat betreft alle andere contributie inningen hebben we een partner kunnen vinden die onze vrijwilligers kunnen ontlasten. NIKKI en Internos zullen een informatieve mail sturen over alle mogelijkheden en regels die hier bij komen kijken.

Er zal een keuzemogelijkheid zijn tussen:

 • Het gehele verschuldigde bedrag in 1 keer betalen
 • Het bedrag in 10 termijnen van een maand betalen

Bij de keuze voor betalen in 10 keer zal er 10% servicekosten berekend worden, met een maximum bedrag van €19,00. Bijvoorbeeld bij een 10 termijnen regeling van een senior lid elke termijn €1,90 aan service kosten. Wat dus neerkomt op (€21,00 + €1,90 = €22,90/termijn).

De termijnen zullen maandelijks zijn, waardoor er tijdens het vereningsjaar dus 2 maanden geen contributie verschuldigd is.

De 3 jarige cyclus voor de bruikleen van het Internos shirt begint in seizoen 2023/2024 weer opnieuw. Dit is als volgt opgebouwd; 2023-2024 €12,50, 2024-2025 €8,50, 2025-2026 €8,50. De nieuwe cyclus zal dan weer starten vanaf seizoen ‘26/’27. Meer informatie over de kleding en de bruikleen kun je vinden onder het kopje kledingfonds.

Voor het begin van het nieuwe seizoen zal NIKKI een mail sturen met verdere informatie. Hierin krijg je een keuze hoe je de iDeal betaallink wilt ontvangen. Dit kan via e-mail, sms of whatsapp.

Aanvullende kosten

Inschrijfkosten voor een nieuw lid bedragen €15 voor alle categorieën, exclusief ‘kader’ en ‘donateur’.

Bij (her)inschrijving als ‘spelend’ lid zijn €12,00 inschrijfkosten verschuldigd, die bij de eerste contributiebetaling in rekening worden gebracht.

Eventuele opgelopen boetes tijdens wedstrijden voor gele en rode kaarten zullen door Internos zelf bij je geïnd worden. Hier over meer informatie verderop.

Algemene contributie bepalingen
 • Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni.
 • Contributie is bij vooruitbetaling verschuldigd.
 • Contributie is verschuldigd vanaf de eerstvolgende eerste dag van de volgende maand waarin inschrijving plaatsvindt.
 • Pauzeren van het lidmaatschap is bij uitzondering mogelijk in geval van langdurig blessureleed, zwangerschap of in overleg met en met goedkeuring van het bestuur.
 • Bij inschrijving tijdens een lopend verenigingsjaar zal contributie verschuldigt zijn naar rato van het restant van het seizoen.
 • In de loop van een verenigingsjaar kan uitsluitend per maand worden opgezegd, tenzij:
  1. verhuizing van naar een woonadres gelegen op een afstand van ten minste 30 km van de accommodatie van de vereniging, onder overlegging van een bewijs van inschrijving in de gemeente waaronder het nieuwe woonadres valt;
  2. een speler die, op medische gronden, definitief wordt afgekeurd om de voetbalsport uit te oefenen, onder overlegging van een verklaring van een behandelend arts;
  3. bij overlijden van het lid;
  4. zwangerschap.
 • Bij ontvangst van de opzegging eindigt het lidmaatschap aan het einde van de maand waarin is opgezegd.
 • Opzeggen van het lidmaatschap met terugwerkende kracht is niet mogelijk.
 • Bij overlijden van het lid eindigt het lidmaatschap op de datum van overlijden.
 • De contributieplicht blijft bestaan tot en met de datum waarop het lidmaatschap eindigt ongeacht of het lid nog deelneemt aan de door de vereniging georganiseerde activiteiten.
 • Uitschrijving als lid kan uitsluitend plaatsvinden door middel van het invullen van het uitschrijf formulier op de website.
 • Een ‘kennismakingsperiode’, van maximaal 4 weken, is alleen van toepassing voor de JO-7 tot en met de JO-9 pupillen.
 • Wanneer je gebruik maakt van een (gemeentelijke) vergoeding om de contributie te voldoen, dien je deze zelf aan te vragen bij je eigen gemeente. Neem tijdig contact op met je mediator of andere tussenpersoon om dit in werking te stellen. In het geval dat je gebruik maakt van een vergoeding zul je zelf NIKKI hiervan op de hoogte moeten stellen.
 • Binnen de gemeente Etten-Leur zijn er verschillende mogelijkheden zoals Stichting Meedoen (ook voor senioren) en Stichting Leergeld (uitsluitend voor junioren).
 • Wanneer de vergoeding is ontvangen zal NIKKI eventueel contact opnemen wanneer er nog een resterend bedrag open blijft staan. Meer informatie hierover kun je terugvinden op de website van NIKKI bij de FAQ.
KNVB Boetes
 • Boetes opgelegd door de KNVB, te weten: door spelers ontvangen gele en rode kaarten, worden door Internos automatisch geïncasseerd!
 • Incasso zal plaatsvinden op basis van door de KNVB aan Internos te zenden informatie.
 • Het betreffende lid zal niet vooraf aan incassering door Internos worden geïnformeerd.
 • Bij de incassering zal de tegenstander worden vermeld.

Opmerking 1:
Heeft U bezwaar tegen het automatisch incasseren van de contributie en/of KNVB boete, dan verzoeken wij U contact op te op te nemen met de Ledenadministratie (ledenadministratie@vvinternos.nl)

Opmerking 2:
Bij automatische incasso blijft u toch baas over uw geld! Bent u het niet eens met de afschrijving? Vorder dan binnen één maand na de boekingsdatum het bedrag probleemloos terug bij uw bank.

Op tijd betalen

De contributiebetalingen zullen zoals vermeld lopen via NIKKI.nl. Zij zullen dan ook de opvolging doen in geval van een te late betaling. Ze staan bekend om hun oplossingsgerichte aanpak, dus verwacht geen dreigementen maar ga met ze in gesprek op zoek naar een oplossing. Zij zullen je dan ook op de hoogte stellen van deadlines en/of eventuele boetes. Heb je alsnog een probleem met de gang van zaken neem dan contact op met ons via ledenadministratie@vvinternos.nl.

Via NIKKI krijgen wij wel meldingen over openstaande inningen, dus via deze weg kunnen er sancties volgen zoals een schorsing van de spelerspas zolang de achterstand niet ingelopen is.

Alle betalingen omtrent gele en rode kaarten dienen te gebeuren op het daarvoor bestemde rekeningnummer zijnde:

Rabobank: NL46RABO0114845190
o.v.v. naam., Relatienummer en reden van betaling

Eventuele af te handelen zaken, zoals overschrijving, etc., worden pas in behandeling genomen zodra de ledenadministratie heeft doorgekregen dat deze betalingen zijn binnengekomen! Hierbij gaat het dus om boetes, contributie en kledingfonds.

Let op!

Met het bestuur zijn een aantal vaste afspraken gemaakt die NIKKI en het bestuur zullen opvolgen gedurende het seizoen:

 1. indien wenselijk kunt u op verzoek rechtstreeks betalenop het bankrekeningnummer van NIKKI, informeer hiernaar per e-mail op contributie@nikki.nl (vermeld bij alle communicatie altijd uw juiste persoonsgegevens (naam lid, postadres, e-mailadres en telefoonnummer)
 2. NIKKI en Internos hebben een zogenaamde AVG overeenkomst getekend om de privacy van alle leden te garanderen.
 3. De gehele communicatie omtrent de contributiegelden ligt in handen van NIKKI, al uw vragen en verzoeken omtrent de betaling kunt u per e-mail of telefonisch aan hen voorleggen.
 4. De vereniging kan gedurende het seizoen geen contante betalingen aannemen. De vereniging zal u voor betalingen doorverwijzen naar NIKKI.
 5. Wanneer de vereniging de contributiegelden niet op tijd heeft ontvangen zal er, bij het uitblijven van betalingen, een incassobureau worden ingeschakeld. Dat brengt voor u extra kosten met zich mee. Uiteraard gaan wij als bestuur ervan uit dat dit niet nodig zal zijn.

Voor vragen over bijvoorbeeld uw contributie heeft NIKKI een link beschikbaar gesteld naar de FAQ op hun website. www.nikki.nl/faq-leden/ . Staat uw vraag er niet tussen? Dan is NIKKI telefonisch bereikbaar via 0345-745980 (maandag-donderdag tussen 8:30u-21:00u en op vrijdag tussen 08:30u-17.00u)

Niet genoeg geld?

Heb je niet genoeg geld om je kind lid te laten worden van een sport- of cultuurclub? Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt de contributie of het lesgeld voor kinderen en jongeren uitgezinnen met weinig geld.

Kijk voor meer informatie op: