Privacy­verklaring

Dit is de privacyverklaring van VV Internos, gevestigd te Etten-Leur, Olympiade 7, 4873 DA, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40280827.

Wij vinden het van belang dat u weet welke persoonsgegevens u met ons deelt, hoe zorgvuldig wij hiermee omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u nog vragen naar aanleiding van deze verklaring stel u vraag gerust aan secretaris@vvinternos.nl

Onderstaand een overzicht waarin u snel en eenvoudig kunt terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen. De basis is het (digitale) inschrijfformulier ten behoeve van het lidmaatschap.

Persoonsgegevens

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adres
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer(s)
 • Emailadres(sen)
 • Geslacht
 • Nationaliteit
 • Bankgegevens
 • Gegevens ouders/verzorgers
 • Pasfoto

Grondslag

Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn

Gedurende de looptijd van het lidmaatschap. Bij beëindiging van het lidmaatschap worden de gegevens binnen 6 maanden verwijderd.

Ontvangers

 • Ledenadministratie
 • Penningmeester
 • KNVB

Persoonsgegevens

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adres
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer(s)
 • Emailadres(sen)
 • Geslacht
 • Nationaliteit
 • Salarisgegevens
 • Kopie ID
 • BSN nummer
 • Bankgegevens

Grondslag

Uitvoering van de arbeidsovereenkomst

Bewaartermijn

Gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 2 jaar daarna, daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar. 

Ontvangers

 • Penningmeester
 • Salarisadministratie

Persoonsgegevens

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adres
 • Telefoonnummer(s)
 • Emailadres(sen)
 • Bankgegevens

Grondslag

Uitvoering informatieverstrekking

Bewaartermijn

Gedurende lidmaatschap

Ontvangers

 • Communicatie­verantwoordelijken
Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Zonder uw toestemming verstrekt VV Internos uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst die VV Internos met U heeft, tenzij VV Internos wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. In de tabel treft u een overzicht aan van de situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt. Met partijen die als ontvanger zijn genoemd heeft VV Internos een verwerkingsovereenkomst afgesloten waarin de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens is gewaarborgd.

Minderjarigen

VV Internos verwerkt enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Camerabeveiliging

Vanuit beveiligingsoogpunt heeft VV Internos camera’s aangebracht. De inzet van camerabewakings-systemen vergroot de veiligheid van onze leden, medewerkers vrijwilligers en alle overige personen die op onze accommodatie aanwezig zijn. Bij een eventueel incident kan VV Internos de camerabeelden binnen de wettelijke kaders bekijken en/of beschikbaar stellen aan politie en justitie ter ondersteuning van aangifte van een strafbaar feit.

Gebruik foto’s en video’s op website en social media

VV Internos heeft een website en Facebookpagina’s. Daarop deelt VV Internos berichten, nieuws, foto’s en video’s die gemaakt zijn ter gelegenheid van een speciale gebeurtenis (b.v. speler van de maand, topscorer, kennismaking, teamfoto e.d.) of tijdens wedstrijden, trainingen of club activiteiten. Als u niet wilt dat foto’s of video’s op wat voor manier dan ook, delen waarop u staat afgebeeld, dan dient u een e-mail te sturen naar ledenadministratie@vvinternos.nl.

Door middel van de KNVB app dient ieder lid zijn privacy instellingen voor wat betreft de gegevens die in Sportlink staan en onder ander worden weergegeven op onze website, wedstrijdformulier e.d. zelf te bepalen, deze zijn normaal (persoonsgegevens en foto), beperkt (alleen persoonsgegevens) en afgeschermd (niets zichtbaar). Als u deze niet instelt staan de gegevens automatisch op afgeschermd.

Beveiliging persoonsgegevens

VV Internos treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Alleen de noodzakelijke personen hebben toegang tot uw gegevens dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft het recht VV Internos te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij VV Internos op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal VV Internos deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van VV Internos hebben ontvangen.

Contactgegevens

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of VV Internos wilt verzoeken tot inzage correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met:

Bestuursverantwoordelijke: secretaris VV Internos
E-mail: secretaris@vvinternos.nl

Klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij helpen u graag als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft U bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit
Persoonsgegevens.